Çerez (Cookie) ve İletişim Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun şekilde internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırmak, ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek, sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak, ziyaretçilerimizin internet sayfamızı nasıl kullandıklarını anlayabilmek, sayfamızın yapısını ve içeriğini iyileştirebilmek, internet sayfamızı geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookies) vasıtasıyla verileriniz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile tamamen veya kısmen otomatik yolla işleniyor.

Aynı zamanda web sitemizin İletişim kısmındaki form aracılığıyla bizimle irtibat kurmanız halinde isim, soyad ve e-posta adresiniz otomatik olarak bizimle paylaşılıyor.

Bu bağlamda işbu Aydınlatma Metni ile Yunuslara Özgürlük Platformu’nun (“Platform” olarak anılacaktır) kimliği, bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri ve sahip olduğunuz haklarınız konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

İlgili teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı KVKK olmak üzere Veri Sorumlusu olarak tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Platform olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik ise sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder. 

Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu İnternet Sitesi, Platform’a ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Platform nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

Platform olarak kişisel verilerinizin korunması konusunda bizimle paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızca güvenle saklanıp KVKK’ya uygun şekilde işlendiğini, ticari veya reklam amaçlı olarak herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmayacağını özellikle belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Platformumuz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde siz takipçilerimize daha iyi içerik sunabilmek, yunus parklarına karşı birlik olabilmek, eylemler düzenlemek, kapsamlı kampanya, savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri yürütmek amacıyla işlenmektedir.

İletişim Formu kısmında bizimle irtibata geçmek için paylaştığınız ad, soyad, e-posta gibi temel kişisel veriler, tercih ettiğiniz iletişim kanalı aracılığıyla sizinle bağlantı kurmamızı sağlayacaktır.

Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük metin parçaları olan ve ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olan çerezler ise, bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir internet deneyimi yaşamanız için otomatik olarak toplanmaktadır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Platform da, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için Platform sitesinde çerezler kullanabilir. Bu çerezler sisteminizden ve/veya sabit diskinizden herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Platform yalnızca kullanımınızı kolaylaştırmak, sitemizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanır. Ayrıca çerezler, kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız.

Kişisel verileriniz, Platform’u ziyaretiniz kapsamında veya kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla toplanmaktadır ve aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir.

Zorunlu çerezler ile Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla söz konusu olan veri işleme faaliyetleri “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Performans ve analitik çerezler ile Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını artırmak amacıyla söz konusu olan veri işleme faaliyetleri “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

İşlevsellik çerezleri ile Platform’un işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla söz konusu olan veri işleme faaliyetleri “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Bizimle paylaştığınız temel kişisel veriler, hiçbir surette ticari veya reklam amaçlı olarak herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Platformumuz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda ilgili olduğu takdirde hayvan hakları paydaşlarımız, gönüllülerimiz ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

Kanuni Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız konusunda taleplerinizi bize (Yunuslara Özgürlük Platformu) iletebilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İletişim Formu‘nu doldurarak veya mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile Platformumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine aşağıdaki ek bilgiden ulaşabilirsiniz.

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilir veya Silebilirsiniz?

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir.

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmeniz durumunda, internet sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat internet sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

  • Çerezleri kapatmak için;

o   Chrome’da tarayıcı ayarlarınızda “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Cookies in Chrome(Yeni sekmede aç).

o   Internet Explorer kullanıcıları için: “Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Cookies in Internet Explorer(Yeni sekmede aç).

o   Firefox kullanıcıları için: “Araçlar/ Seçenekler’/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Cookies in Mozilla Firefox

Son güncelleme tarihi: 01.01.2021