Gerçek kişiler için örnek dilekçe: Antalya ve Isparta’daki av ihalesinin iptali

ISPARTA İDARE MAHKEMESİNE
gönderilmek üzere
…………………… İDARE MAHKEMESİNE

DURUŞMA TALEPLİDİR!

DOSYA NO: 2020/932 E.
KATILMA TALEBİNDE BULUNAN: AD-SOYADI-KİMLİK NUMARASI-ADRES

KONU: Davaya, davacı Hediye Gündüz, Saliha Altın, Hatice Yeşim Vardar’ın yanında katılma, dava konusu idari işlemin iptal edilmesi, incelemenin duruşmalı yapılması taleplerimin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

DAVA KONUSU

İşbu dava, Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.06.2020 tarihinde yapılan “13 Parti Hâlinde Toplam 47 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması” işine ilişkin ihalenin iptal edilmesi talebine ilişkindir.

KATILMA TALEBİM

Yaban keçisi türünün geleceğinin güvence altına alınması ve buna yönelik tehditler Türkiye’deki yaban hayatını doğrudan etkileyecek ve dolayısıyla Türkiye’de yaşamını sürdüren her bir bireyi ilgilendiren bir durumdur. Bu nedenle; yaban keçisi türünün geleceğini tehdit eden dava konusu ihalenin iptal edilmesinde hukuki yararım bulunmaktadır.

İPTAL TALEBİMİN GEREKÇELERİ

Dava konusu ihale ile avlattırılması planlanan yaban keçisi;

• Kara Avcılığı Kanunu’nun 4. maddesine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı(eski Orman ve Su İşleri Bakanlığı) tarafından belirlenen 29.04.2015 tarihli 29341 sayılı resmi gazetede yayınlanan “EK-III Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Memeliler“ listesinin 119. sırasında,
• Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi’nin (Bern Sözleşmesi) “Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri” başlıklı II numaralı listesinde yer almaktadır.

Uluslararası Mevzuattaki Durum

Bern Sözleşmesi’nin 8. maddesi, taraflara, “Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri” başlıklı II numaralı listede yer alan hayvan türleri bakımından uygun başka çözüm yolu olmaması ve yapılan uygulamanın söz konusu hayvan türünün popülasyonunun devamlılığına zarar vermemesi şartıyla aşağıdaki durumlarda istisnai uygulamalar yapma imkanı vermiştir:

• flora ve faunanın korunması için
• tarım ürünlerine, hayvancılığa, ormanlara, balıkçılığa, sulara ve diğer arazi kullanım şekillerine yönelebilecek ciddi zararları önlemek için
• genel sağlık ve güvenlik, hava güvenliği veya diğer kamu yararı hâllerinde
• araştırma-eğitim amaçlarıyla, kaybolmuş türlerin yeniden getirilmesi, yeniden yerleştirilmesi ve gerekli beslenmenin sağlanması için
• belirli yabani hayvan ve bitkilerin az miktarda alımı, saklanması veya diğer akılcı kullanımlarına, çok sıkı gözetim altında, selektif ve sınırlı olmak kaydıyla izin verilmesi yönünden

Aynı maddenin ikinci fıkrası ile; getirilen bu istisnai uygulamanın amacı doğrultusunda kullanıldığını kontrol etmek amacıyla, istisnai uygulama imkânından faydanalan taraflara her iki yılda bir Daimi Komite’ye konuyla ilgili rapor sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bern Sözleşmesi’nin tarafı olan Türkiye; dava konusu ihale ile avlattırılması planlanan yaban keçisi bakımından istisnai uygulamalar yapabileceğine ilişkin itirazi kayıt koymuştur.

Bu durumda, davalı Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 adet yaban keçisi bakımından Bern Sözleşmesi’nin 8. maddesinde belirtilen şartlardan hangisine dayanarak istisnai uygulamayı devreye soktuğunu kesin, somut, bilimsel verilerle açıklamalıdır. Ancak; ne davalının Mahkemenize sunduğu savunma dilekçesinde ne de ihaleye katılan şirketlerin Mahkemenizce verilen yürütmeyi durdurma kararına itirazlarına ve davaya katılma taleplerine ilişkin dilekçelerinde bu hususa ilişkin bir veri yer almaktadır. Bu hâliyle dava konusu ihale, Bern Sözleşmesi’nin 8. maddesine aykırı niteliktedir.

Ulusal Mevzuattaki Durum

Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan temel ilkelerinden biri de nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunmasıdır. Ayrıca; Hayvanları Koruma Kanunu’nun 8. maddesi, bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahaleyi yasaklamış ve idari yaptırıma tabi tutmuştur.

Bu nedenle; nesli yok olma tehlikesi bulunduğu için Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan yaban keçilerinin avlattırılmalarına ilişkin ihalenin sözleşme şartları dikkate alınmadan yapılması aynı zamanda Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir.

Kara Avcılığı Kanunu’nun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesi; kanunun amaçlarından birinin de av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmaları olduğunu belirtmektedir. Zaten bu doğrultuda; davalı da yaban keçisini, 29.04.2015 tarihli 29341 sayılı resmi gazetede yayınlanan “EK-III Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları Memeliler“ listesine dahil etmiştir.

Kara Avcılığı Kanunu kapsamında çıkarılan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 54. maddesi gereğince, koruma altına alınan yaban hayvanlarından;

• popülasyon büyüklüğünün aşırı artması nedeniyle yaşama ortamlarını tahrip edenler,
• tedavisi mümkün olmayan sakatlık ve hastalığı bulunanlar,
• halk sağlığını tehdit edenler,
• yaban hayvanlarına ve doğal yaşama ortamına zarar verenler,
• genetik deformasyona uğramış, nesli bozulabilecek olanların zararlı kabul edilirler.

Koruma altına alınan yaban hayvanlarından zararlı kabul edilenlerle mücadelede, yine aynı yönetmelik gereğince;

• öncelikle popülasyon büyüklüğünün normal seviyeye getirilmesi amacıyla, o türün artma nedenlerinin tespit edilip, türü kontrol altında tutan türlerin artırılması için ortama müdahale edilir,
• bu müdahalenin yeterli olmaması durumunda yakalama ve avlama gündeme gelebilir.

Kara Avcılığı Kanunu’nun esas amacı, hayvan türlerini doğal yaşama ortamları ile birlikte korumak ve bu koruma iradesi kapsamında “av” yöntemini son çare olarak uygulamak iken, davalı, dosyaya;

• yaban keçisinin Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 54. maddesinde sayılan durumlardan hangisine istinaden zararlı kabul edildiğine,
• dava konusu ihale sürecine gelene kadar popülasyon büyüklüğünün normal seviyeye indirilmesi amacıyla hangi av dışı yöntemlerin tüketildiğine ilişkin bir veri sunmamıştır.

Dava konusu ihale, bu hâliyle Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı niteliktedir.

Sonuç Açıklamaları

Yukarıda detayıyla açıklanan; Bern Sözleşmesi’nin, Hayvanları Koruma Kanunu’nun ve Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; davalı Bakanlık, türlerin korunmasına ve popülasyonun devamlılığının sağlanmasına ilişkin uygulamalarını – özellikle av gibi geri dönüşü olmayan büyük zararlara yol açabilecek olanlarını – kapsamlı, somut, bilimsel, teknik verilere dayandırmak zorundadır.

Mahkemenizce de 29.09.2020 tarihli yürütmeyi durdurma kararında vurgulandığı üzere, davalı, dosyaya;

• Burdur 6. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan alanlardaki yaban keçisi için optimum popülasyonun ne kadar olması gerektiğine,
• avlağın potansiyel olarak kullanıldığı yüz ölçümüne göre popülasyon büyüklükleri ve yoğunluklarının tespit edildiğine,
• popülasyonun artırılması ve bu sayede türün tehlikeye girmemesi için; av dışı yöntemlerin denendiğine, başarısız olunduğuna ve bu nedenle tek çarenin “8 yaş ve üzeri” erkek yaban keçilerinin avlattırılması olduğuna,
• genç keçilerin yoğunluklarının popülasyon eşik değerlerinin çok altında olduğunun tespit edildiğine ya da yaşlı keçilerin yoğunuklarının popülasyon eşik değerlerinin çok üstünde olduğunun tespit edildiğine,
• Antalya ve Isparta illeri genelinde popülasyon büyüklüğünün aşırı artması nedeniyle, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 54. maddesinde sayılan durumlardan herhangi birinin ortaya çıktığına dair kapsamlı, somut, bilimsel, teknik bir veri sunmamıştır.

Bern Sözleşmesi’ne, Hayvanları Koruma Kanunu’na ve Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı şekilde yapılan dava konusu ihalenin iptal edilmesi geremektedir.

SONUÇ VE İSTEK:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Katılma talebimin kabul edilmesini,
2-Dava konusu “13 Parti Hâlinde Toplam 47 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması” işine ilişkin ihalenin iptal edilmesini,
3-Duruşma yapılmasını,
4-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesini talep ederim.

AD-SOYADI

EKLER:

1-Kimlik Fotokopisi