Gerçek kişiler için örnek dilekçe: Türkiye çapında Av Turizmi Uygulama Talimatı’nın iptali

DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANLIĞINA
gönderilmek üzere
…………………………İDARE MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2020/3630 E.
KATILMA TALEBİNDE BULUNAN: AD-SOYADI-KİMLİK NUMARASI-ADRES
KONU: Davaya, davacı Hediye Gündüz’ün yanında katılma, dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulması, iptal edilmesi, incelemenin duruşmalı yapılması taleplerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Dava Konusu

İşbu dava, Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2020-2021 Av Yılı (01.04.2020-31.03.2020) Av Turizmi Uygulama Talimatı’nın iptal edilmesi talebine ilişkindir.

Katılma Talebim

Av konusundaki mevzuata aykırı uygulamalar ve bunun sonucunda hayvan türlerinin yok olması Türkiye’deki yaban hayatını doğrudan etkileyecek ve dolayısıyla Türkiye’de yaşamını sürdüren her bir bireyi ilgilendiren bir durumdur. Bu nedenle; mevzuata aykırı şekilde hazırlanmış olan dava konusu Av Turizmi Uygulama Talimatı’nın iptal edilmesinde hukuki yararım bulunmaktadır.

İptal Talebimin Gerekçeleri

1-Söz konusu talimatta, avlanmalarına izin verilen türler şu şekilde sayılmıştır:

• Anadolu Yaban Koyunu
• Ceylan
• Çengelboynuzlu Dağ Keçisi
• Karaca
• Melez Yaban Keçisi
• Kızıl Geyik
• Yaban Keçisi
• Yaban Domuzu

2-Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi’nin (III) numaralı ek listesinde yaban koyunu, dağ keçisi, yaban keçisi, tüm geyik türleri, yaban domuzu da yer almaktadır.

Sözleşmenin 7. maddesi; (III) numaralı ek listede belirtilen hayvanların korunmaları için, yasal ve idari önlemlerin alınmasının ve bu amaçla, bu listede yer alan hayvanların avlanmalarına ilişkin düzenlemelerin, popülasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır

Ancak; davalı tarafından düzenlenen dava konusu Uygulama Talimatı, sözleşme kapsamında yer alan hayvanların (yaban koyunu, dağ keçisi, yaban keçisi, tüm geyik türleri, yaban domuzu) avlanmalarına ilişkin planlama yapılırken popülasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek önlemler alınıp alınmadığına ilişkin bir veri içermemektedir. Bu şekilde şeffaflık içermeyen bir Uygulama Talimatı doğrultusunda gerçekleşecek bir av sürecinin, uluslararası sözleşme ile koruma altındaki türlerin yok olmaları gibi geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkarma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle; Anayasa md.90 gereğince kanun hükmünde olan bir uluslararası sözleşmeye açık bir aykırılık söz konusudur.

3-Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan temel ilkelerinden biri de nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunmasıdır. Ayrıca; Hayvanları Koruma Kanunu’nun 8. maddesi, bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahaleyi yasaklamış ve idari yaptırıma tabii tutmuştur.

Bu nedenle; nesli yok olma tehlikesi bulunduğu için Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi ile koruma altına alınan hayvanların (yaban koyunu, dağ keçisi, yaban keçisi, tüm geyik türleri, yaban domuzu) avlanmalarına ilişkin düzenlemenin sözleşme şartları dikkate alınmadan yapılması aynı zamanda Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir.

4-Kara Avcılığı Kanunu’nun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesi; kanunun amaçlarından birinin de av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmaları olduğunu belirtmektedir.

Kara Avcılığı Kanunu temel alınarak hazırlanan dava konusu Uygulama Talimatı’nın, bu amaç doğrultusunda, avlanmaları uygun görülen hayvan türlerine ve sayılarına ilişkin kararın verilmesi sürecinde;

• hangi kriterlerin dikkate alındığına
• etken sebeplerin neler olduğuna
• popülasyon analizi yapılıp yapılmadığına
• konuyla ilgili yapılan bilimsel-teknik araştırmaların neticelerine ilişkin detaylı veriler içermesi gerekirdi.

Ancak; dava konusu Uygulama Talimatı, bahsettiğim şekilde veriler içermemektedir, daha çok bu süreçten elde edilecek gelire odaklanmış bir belge izlenimi yaratmaktadır. Bu haliyle de Kara Avcılığı Kanunu’nun amacına aykırılık teşkil etmektedir.

SONUÇ VE İSTEK:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Katılma talebimin kabul edilmesini
2-Dava konusu Uygulama Talimatı’nın iptal edilmesini
3-Duruşma yapılmasını
4-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesini talep ederim.

AD-SOYADI

EKLER:
1-Kimlik Fotokopisi