Örnek dilekçe: Av Turizmi Uygulama Talimatı’nın iptali için Danıştay’a başvuru

Türkiye çapında Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında avlanmasına izin verilen hayvanların öldürülmesine engel olmak için Danıştay 10. Daire Başkanlığı’na hitaben hazırlanmış örnek dilekçeyi aşağıda bulabilir ve ilgili davaya müdahil olmak için kullanabilirsiniz. Yaşam savunucuları olarak hukuki mücadeleyi büyütmek, devam ettirmek ve duyurmak için de bizimle irtibata geçerseniz çok seviniriz. 

* * *

DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANLIĞINA
gönderilmek üzere
…………………………İDARE MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2020/3630 E.
KATILMA TALEBİNDE BULUNAN: …………………. Derneği
DERNEK ADRESİ: ………………….

KONU: Davaya, davacı Hediye Gündüz’ün yanında katılma, dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulması, iptal edilmesi, incelemenin duruşmalı yapılması taleplerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Dava Konusu

İşbu dava, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2020-2021 Av Yılı (01.04.2020-31.03.2020) Av Turizmi Uygulama Talimatı’nın iptal edilmesi talebine ilişkindir.

Katılma Talebimiz

Derneğimiz Türkiye genelinde gerçekleşen tüm hayvan hakları ihlalleriyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. Dilekçe ekinde yer alan tüzüğümüzden (EK-1) de anlaşılacağı üzere, başlı başına bir hayvan hakları ihlali olan av konusundaki mevzuata aykırı uygulamalar çalışma alanımız içinde yer almaktadır.

İptal Talebimizin Gerekçeleri

1- Söz konusu talimatta, avlanmalarına izin verilen türler şu şekilde sayılmıştır:

• Anadolu Yaban Koyunu
• Ceylan
• Çengelboynuzlu Dağ Keçisi
• Karaca
• Melez Yaban Keçisi
• Kızıl Geyik
• Yaban Keçisi
• Yaban Domuzu

2- Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi’nin (III) numaralı ek listesinde yaban koyunu, dağ keçisi, yaban keçisi, tüm geyik türleri, yaban domuzu da yer almaktadır.

Sözleşmenin 7. maddesi; (III) numaralı ek listede belirtilen hayvanların korunmaları için, yasal ve idari önlemlerin alınmasının ve bu amaçla, bu listede yer alan hayvanların avlanmalarına ilişkin düzenlemelerin, popülasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

Ancak; davalı tarafından düzenlenen dava konusu Uygulama Talimatı, sözleşme kapsamında yer alan hayvanların (yaban koyunu, dağ keçisi, yaban keçisi, tüm geyik türleri, yaban domuzu) avlanmalarına ilişkin planlama yapılırken popülasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek önlemler alınıp alınmadığına ilişkin bir veri içermemektedir. Bu şekilde şeffaflık içermeyen bir Uygulama Talimatı doğrultusunda gerçekleşecek bir av sürecinin, uluslararası sözleşme ile koruma altındaki türlerin yok olmaları gibi geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkarma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle; Anayasa md.90 gereğince kanun hükmünde olan bir uluslararası sözleşmeye açık bir aykırılık söz konusudur.

3- Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan temel ilkelerinden biri de nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunmasıdır. Ayrıca; Hayvanları Koruma Kanunu’nun 8. maddesi, bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahaleyi yasaklamış ve idari yaptırıma tabi tutmuştur.

Bu nedenle; nesli yok olma tehlikesi bulunduğu için Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi ile koruma altına alınan hayvanların (yaban koyunu, dağ keçisi, yaban keçisi, tüm geyik türleri, yaban domuzu) avlanmalarına ilişkin düzenlemenin sözleşme şartları dikkate alınmadan yapılması aynı zamanda Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir.

4- Kara Avcılığı Kanunu’nun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesi; kanunun amaçlarından birinin de av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmaları olduğunu belirtmektedir.

Kara Avcılığı Kanunu temel alınarak hazırlanan dava konusu Uygulama Talimatı’nın, bu amaç doğrultusunda, avlanmaları uygun görülen hayvan türlerine ve sayılarına ilişkin kararın verilmesi sürecinde;

• hangi kriterlerin dikkate alındığına
• etken sebeplerin neler olduğuna
• popülasyon analizi yapılıp yapılmadığına
• konuyla ilgili yapılan bilimsel-teknik araştırmaların neticelerine ilişkin detaylı veriler içermesi gerekirdi.

Ancak; dava konusu Uygulama Talimatı, bahsettiğimiz şekilde veriler içermemektedir, daha çok bu süreçten elde edilecek gelire odaklanmış bir belge izlenimi yaratmaktadır. Bu haliyle de Kara Avcılığı Kanunu’nun amacına aykırılık teşkil etmektedir.

SONUÇ VE İSTEK:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Katılma talebimizin kabul edilmesini
2-Dava konusu Uygulama Talimatı’nın iptal edilmesini
3-Duruşma yapılmasını
4-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesini talep ederiz.02.09.2020

………………..
Katılma Talebinde Bulunan …………. Derneği adına

EKLER:
1- …………….. Derneği Tüzüğü
2- İmza Sirküleri